KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT LİSTESİ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ TEVKİFATLAR


*01 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN  KISMİ TEVKİFATA TABİ MAL VE HİZMETİN NİTELİĞİ         

ESKİ ORAN      YENİ ORAN                                                                  
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 

9/10                    9/10
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri       

5/10                    7/10                                                                                              
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri           

5/10                    5/10                                                                                                                                                
Yapı Denetim Hizmetleri         

9/10                    9/10                                                                                                                                                                              
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri     

5/10                   7/10                                   
Turistlik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetler         

9/10                   9/10                                                                                                                 
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri       

9/10                   9/10                                                                                                     
Servis Taşımacılığı ( Okul/Personel)   

5/10                   5/10                                                                                                                                                                   
Yük Taşımacılık Hizmetleri       

 Yeni                  2/10                                                                                                                                                                             
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri         

 5/10                 7/10                                                                                                                                                           
Külçe Metal Teslimler     

7/10                 7/10                                                                                                                                                                                    
Hurda ve Atık Teslimi       

7/10                  7/10                                                                                                                                                                                    
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi     

9/10                  9/10                                                                 
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri         

9/10                  9/10                                                                                                                     
Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi 

5/10                  5/10                                                                                                                                                                          
İşgücü Temin Hizmetleri /Özel Güvenlik Hizmetleri         

9/10                  9/10                                                                                                                                     
Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri           

7/10                  9/10                                                                                                                                              
Ticari Reklam Hizmetleri 

Yeni                  3/10                                                                                                                                                                                     
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt Proje hizmetleri   

3/10                 4/10                                                                                 
Belirlenmiş alıcılar dışındaki tüm KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 Milyon TL ve üzerinde olan  yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt –Proje hizmetleri (KDV dahil 5 Milyonun altındaki faturalarda tevkifat yapılmaz.)           

Yeni                 4/10                                                                                                                                                                    
Yukarıda Belirtilenler Dışındaki Diğer Hizmetleri (Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
Bankalar,Sigorta Firmaları, , Meslek Odaları vb. Kurumların aldığı tüm diğer hizmetler)             

 5/10                5/10                              

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000.-TL’yi aşmadığı takdirde,
hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.

BELİRLENMİŞ ALICILAR:
• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların
teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
• Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
• Döner sermayeli kuruluşlar,
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
• Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
• Bankalar,
• Sigorta ve reasürans şirketleri,( 01/03/2021 den itibaren)
• Sendikalar ve üst kuruluşları,( 01/03/2021 den itibaren)
• Vakıf üniversiteleri, ( 01/03/2021 den itibaren)
• Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, ( 01/03/2021 den itibaren)
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
• Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya
da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
• Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler
• Kalkınma ve Yatırım ajansları

                                          

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi